Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestuur en Toezicht

Ons Huis heeft als rechtsvorm de stichting. In statuten en in het governance reglement is de bestuurlijke inrichting van de stichting bepaald. Ons Huis mag werken in de woningmarktregio Zwolle / Stedendriehoek. Ons werkgebied is de gemeente Apeldoorn en de gemeente Zutphen (inclusief Warnsveld).

Visie

De visie van Ons Huis op het samenspel van besturen en toezicht houden is verwoord in het document Visie op toezicht en besturen.

Beloningsbeleid

In het document Beloningsbeleid Ons Huis staan de algemene uitgangspunten voor de beloning van zowel de bestuurder als de Raad van Commissarissen. 

Bestuur

De directeur-bestuurder van Ons Huis bestuurt de stichting. De Statuten Ons Huis beschrijven de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur. Het regelt welke voorgenomen besluiten de directeur-bestuurder ter goedkeuring moet voorleggen aan de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Ons Huis houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan de directeur-bestuurder. De Raad beschikt over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant.

In het kader van goed bestuur en toezicht heeft ons Huis, in aanvulling op de statuten van de woningstichting, een Governance code opgesteld. Hierin stellen we regels ten aanzien van taken, bevoegdheden en handelswijze van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. Meer hierover leest u onder ‘Governance'.

De Raad van Commissarissen van Ons Huis houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan de directeur-bestuurder.

Profiel, honorering en rooster van aftreden

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor haar leden opgesteld. Deze profielschets beschrijft de kwaliteiten waaraan de individuele commissarissen, de voorzitter en de Raad als geheel aan moeten voldoen. De samenstelling, honorering en het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen leest u in dit document.

De Raad van Commissarissen van Ons Huis heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld, elk bestaand uit twee leden van de Raad.

Relatie met accountant

De Raad van Commissarissen benoemt de accountant van Ons Huis. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening van Ons Huis. Met de accountant is geen onafhankelijkheidsprotocol afgesloten.

ANBI-status

Ons Huis heeft de ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De activiteiten van Ons Huis zijn gericht op voldoende en goede woningen in de sociale huursector en dienen daarmee het algemeen belang. Ons Huis beoogt niet het maken van winst. Een eventueel batig exploitatiesaldo blijft uitsluitend bestemd voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting. Op dit formulier zijn de gegevens vermeld die Ons Huis als ANBI moet publiceren.