Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Actief samenwerken

Om ons werk goed doen, leggen we verbinding met andere organisaties. We werken samen met overheidsinstanties, politie, zorginstellingen voor ouderen en mensen met een beperking, welzijns- en hulpverleningsinstellingen en huurders- en buurtorganisaties. 

Partners

Ons Huis werkt samen met partners op allerlei terreinen: met buurtorganisaties of aannemers die ook ‘maatschappelijk verantwoord’ ondernemen tot en met de Stadsbank. We respecteren en bewaken daarbij ieders domein en verantwoordelijkheid. Voor de samenwerking met collega-corporaties geldt dat we vergaande samenwerking onderzoeken, met als belangrijkste vraag: ‘Brengt het ons dichter bij het realiseren van onze missie?’

Prestatieafspraken met gemeenten

Voor de ambities die de gemeenten hebben op het terrein van de sociale huursector is een goede samenwerking met de woningcorporaties van belang. 
De Prestatieafspraken Apeldoorn 2018 zijn op 7 december 2017 ondertekend door de gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties en huurdersverenigingen van De Goede Woning, de Woonmensen, Veluwonen en Ons Huis.

Ook was Ons Huis betrokken bij de totstandkoming van de Prestatieafspraken Zutphen 2018 in de gemeente Zutphen. 

In beide Prestatieafspraken staat beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaam wonen centraal. 

Stakeholders

Ons Huis wil maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelen realiseren. We beheren maatschappelijk kapitaal en daarbij zijn verschillende belanghebbenden betrokken: onze (toekomstige) huurders, financiers, toeleveranciers, andere (lokale) maatschappelijke instellingen en de overheid. We voelen ons verantwoordelijk voor het betrekken van al deze belanghebbenden bij ons doen en laten. Niet alleen op papier, maar door belanghebbenden daadwerkelijk te betrekken bij activiteiten, door naar hen te luisteren en verantwoording af te leggen over wat we doen met hun inbreng.

Stakeholderconferentie

Elke twee jaar organiseren de samenwerkende corporaties in de gemeente Apeldoorn (VSW) een stakeholderconferentie. Behalve elkaar informeren is de conferentie ook bedoeld om bij de belanghebbenden input op te halen die de corporaties de komende jaren verder helpen bij hun opgave in de stad. De rondetafelgesprekken bij de conferentie in oktober 2015 gingen over vier thema's:

  • transitie zorg en gevolgen voor wonen;
  • passend toewijzen en betaalbaarheid;
  • eigen kracht en draagkracht buurten;  
  • duurzaamheid en bedrijfsleven.

Lees hierover meer in het Verslag Rondetafelconferentie 28 oktober 2015.